javascript

Read Vedas - Today's Mantra

स त्वा॑मद॒द्वृषा॒ मद॒: सोम॑: श्ये॒नाभृ॑तः सु॒तः । येना॑ वृ॒त्रं निर॒द्भ्यो ज॒घन्थ॑ वज्रि॒न्नोज॒सार्च॒न्ननु॑ स्व॒राज्य॑म् ॥

ऋग्वेद 1:80:2

Subscribe for Newsletter

Latest Tweets