Read Vedas - Today's Mantra

अत्राह॒ गोर॑मन्वत॒ नाम॒ त्वष्टु॑रपी॒च्य॑म् । इ॒त्था च॒न्द्रम॑सो गृ॒हे ॥

ऋग्वेद 1:84:15

Subscribe for Newsletter

Latest Tweets