Vedic Dharma Prachar Shivir (Magh Mela)

17-Jan-2021 to 16-Feb-2021
07:00 am Onwards

:
Arya Samaj, Krishna Nagar, KeerGanj, Allahabad
 
Prayagraj-211001
India
 
:
Devender Pal Verma
:
9412678571


Gayatri Mahayagya and Vedic Satsang