Prantiya Prashikshan Shivir

23-May-2018 to 09-Jun-2018
07:00 am Onwards

:
Sh Gayatri Vidhya Mandir, Inter College Bharua, Sumerpur
 
Hamirpur-210301
India
 
:
Acharya Satyavrat Maharaj


Vedic Darshan, Sahitya, Sanskriti and Dharm Prachar Shivir, Prayag